top of page

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna omfattar en stor del av en människas liv, däribland utbildning, arbete, familj, att få rösta, tro, tycka och säga vad man vill. De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är lika i värde och rättigheter. Det innebär att alla människors behov är lika viktiga och ska ligga till grund för hur samhällen utvecklas.

Staternas ansvar
Varje land har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller förbjuder vissa handlingar. Det krävs också ett fungerande rättssystem, tillsyn, information och kunskap för att göra människor medvetna om sina rättigheter.

De mänskliga rättigheterna är universella Rättigheterna gäller för alla människor, utan åtskillnad, och skall respekteras över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Själva förverkligandet av rättigheterna kan dock skilja sig åt beroende på rättighetens art och landets resurser.


Det finns många olika dokument som beskriver vilka de mänskliga rättigheterna är. Några av de viktigaste för människor med funktionsnedsättning kan du hitta på den här sidan.

Mänskliga rättigheter: Om
bottom of page