Kort om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tydliggör vad det befintliga skyddet för de mänskliga rättigheterna innebär för människor med funktionsnedsättning. Konventionen innehåller 50 artiklar varav cirka 25 är rättighetsartiklar.

I konventionens preambel och inledande artiklar klargörs att syftet med konventionen är att se till att människor med funktionsnedsättning kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter fullt ut och på samma villkor som andra. Konventionen ger alltså inte människor med funktionsnedsättning några nya rättigheter utan samlar ihop de befintliga rättigheterna i ett dokument och förtydligar dessa i relation till människor med funktionsnedsättning.

De fyra första artiklarna är konventionens hörnstenar. Där beskrivs syftet, målgruppen och de principer som är vägledande för tolkningen av konventionen. Till dessa principer hör rätten till deltagande i alla samhällsområden och processer, mänsklig värdighet, självbestämmande, självständighet, respekt för skillnader människor emellan, lika möjligheter och icke- diskriminering, jämlikhet mellan män och kvinnor och tillgänglighet. Artikel 2 innehåller definitioner av begrepp som används löpande i konventionen.

De efterföljande rättighetsartiklarna går metodisk igenom olika områden, däribland hälsa, utbildning, familjeliv, habilitering och rehabilitering, arbete, rättsligt skydd, sport
och fritid.

Flera artiklar i konventionen handlar om hur konventionen ska införas i länderna, det organisatoriska ansvaret för konventionen och det civila samhällets roll. Det framgår till exempel att människor med funktionsnedsättning ska vara aktivt involverade i beslutprocesser som berör dem. Stater ska också inrätta eller förstärka ett eller flera nationella, oberoende organ med uppgiften att övervaka implementeringsarbetet. På internationell nivå ska det inrättas en kommitté med internationella experter liknande de kommittéer som är knutna till andra konventioner om mänskliga rättigheter. Till denna kommitté ska de stater som har undertecknat och ratificerat konventionen rapportera hur implementeringsarbetet fortskrider. Tanken är att kommittén ska ha en dialog med staterna och lämna sina synpunkter på implementeringsarbetet.