Iuris Topp banner

Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigehterna:

”Alla människor är födda fria, lika i värde och rättigheter”

Mänskliga rättigheter berör oss alla. De mänskliga rättigheterna berör oss alla men på olika sätt beroende på vilken roll vi befinner oss i. För enskilda individer eller representanter för en organisation visar dem vad vi kan göra gällande mot vår kommun, vårt landsting/region eller mot våra myndigheter och beslutsfattare. För alla  som representerar det Allmänna visar de vilka skyldigheter vi har gentemot den enskilde individen.

IURIS HUMANI Human Rights Consulting är ett konsultföretag som arbetar inom ramen för de mänskliga rättigheterna. Syftet med företagets verksamhet är att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs och utvecklas på alla nivåer i samhället. Företagets fokus ligger på mänskliga rättigheter i relation till människor med funktionsnedsättning.

En central del av de mänskliga rättigheterna är att rättigheterna ska tillerkännas alla människor utan diskriminering.  I Sverige finns flera olika diskrimineringslagar. IURIS HUMANI erbjuder även utbildningar i dessa lagar och hur de relaterar till diskriminering på grund av funktionsnedsättning.