Mänskliga rättigheter i Sverige

I Sverige finns många aktörer som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Regeringen bär det yttersta ansvaret för att rättigheterna inte kränks. Staten och dess myndigheter, kommuner och landsting bär ett stort ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras i praktiken. Men många andra spelar också en viktig roll i det arbetet. Dit hör både offentliga, privata, nationella och internationella aktörer som på olika sätt bidrar till att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige. Frivilligorganisationernas påverkansarbete har visat sig fylla en mycket viktig funktion i detta arbete.

I Sverige finns många lagar, propositioner, skrivelser och andra dokument som behandlar olika delar av de mänskliga rättigheterna. På Regeringens hemsida för mänskliga rättigheter kan du få mer information och exempel på tematiska handlingsplaner.

På denna sida hittar du information om ramarna för Sveriges arbete med mänskliga rättigheter och den svenska funktionshinderspolitiken.

Nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter

Nationell handlingsplan för handikappolitiken (2000-2010)

Strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016

Sveriges arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mänskliga rättigheter i kommuner och landsting

Sveriges rapporter och övervakningskommittéernas kommentarer