Dokument från Europarådet

Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation som bildades 1949. Vid grundandet var organisationens syfte att ena Europa, men också att upprätta en konvention som säkrade rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

”Den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter”

Trädde ikraft 1950 och infördes, i sin helhet, som lag i Sverige år 1995. Europakonventionen har en särställning bland svenska lagar. Av Regeringsformen (2 kap. 19§) framgår nämligen att svenska lagar eller föreskrifter aldrig får stå i strid med Europakonventionen.

Europadomstolen tar emot klagomål från enskilda personer, organisationer eller grupper av enskilda personer som anser att deras rättigheter i konventionen eller något av tilläggsprotokollen har blivit kränkta. Både mellanstatliga mål och enskilda klagomål kan väckas som ärenden.

Här kan du söka bland de domar som Europadomstolen avgjort

På regeringens hemsida om mänskliga rättigheter kan du läsa mer om Hur och när du kan anmäla fall till Europadomstolen och Europadomstolens domar i mål mot Sverige

Europarådet har också antagit flera tematiska konventioner. Ländernas efterlevnad av Europarådets olika konventioner kontrolleras även genom ett särskilt rapporteringssystem.

Belyser samtliga rättigheter i Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll i relation till människor med funktionsnedsättning. Handboken beskriver också vägledande rättsfall från Europadomstolen.

På denna sida hittar du Sveriges rapporter till Europarådet och dokument som är av särskilt intresse för människor med funktionsnedsättning.

Handboken om svenska och europeiska diskrimineringslagar i relation till människor med funktionsnedsättning

Den europeiska sociala stadgan, 1996

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Tilläggsprotokoll 1 om enskildas rätt till egendom, undervisning och fria val

Tilläggsprotokoll 4 om rörelsefrihet, och utbildning

the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities