Nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter

Vid FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter i Wien 1993 uppmanades alla stater att överväga att upprätta nationella handlingsplaner i syfte att förbättra främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna.Den svenska regeringen lade fram sin första nationella handlingsplan 2002, för perioden 2002–2004. Den första handlingsplanen har genomförts och utvärderats. Utifrån utvärderarens rekommendationer och de erfarenheter som man skaffade sig under genomförandet av den första handlingsplanen presenterade regeringen sin andra nationella handlingsplan. Den avser perioden 2006 – 2009.I mars 2006 tillsatte regeringen Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige för att med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna i Sverige 2006-2009 stödja det långsiktiga arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Delegationens främsta uppgift är att stödja kommuner, landsting och statliga myndigheter i deras arbete med mänskliga rättigheter.
Till Mr-delegationens webbsida

För att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och för att löpande informera om vad som är på gång inom området har regeringen skapat en hemsida om mänskliga rättigheter.