Mänskliga rättigheter i kommuner och landsting

I den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2006- 2009 beskrivs regeringens långsiktiga mål samt kommunernas och landstingens ansvar för de mänskliga rättigheterna.

Regeringens långsiktiga mål är att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Med detta menas att:

 • de mänskliga rättigheterna inte får kränkas;
 • den svenska rättsordningen skall stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat;
 • konventionerna skall följas på såväl statlig som kommunal nivå.Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige ska inom ramen för sitt uppdrag stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna. Delegationen har bland annat låtit ta fram en handbok om mänskliga rättigheter i kommunal verksamhet.

  Länk till delegationens webbsida
  Länk till handbok om mänskliga rättigheter i kommunal verksamhet

  Enligt kommunallagen (2 kap. 2§) ska kommuner och landsting ”behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. Enligt regeringsformen (1 kap. 2 §) ska det allmänna verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna ska också motverka diskriminering av människor på grund av bland annat funktionsnedsättning.

  Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har i sitt regleringsbrev från 2007 fått regeringens uppdrag att stödja kommunernas och landstingens tillgänglighetsarbete genom att utveckla och förankra metoder för uppföljning. Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Handisam har tagit fram ”e-verktyget”, ett instrument som gör att kommuner och eller landsting kan mäta utvecklingen.
  länk till Handisams hemsida

Kartläggning om kommunernas MR ansvar (1024 Kbyte)
en kartläggning av 16 kommuner i Sverige, genomförd på uppdrag av Deligationen för mänskliga rättigheter i Sverige.