Strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016

Regeringen har tagit fram en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Här kan du ladda ner strategin i flera olika format