Handbok för att inkludera människor med funktionsnedsättning i kampen mot fattigdomen

År 1999 lanserade Världsbanken och IMF, Internationella Valutafonden, något som de kallade PRSP, Poverty Reduction Strategy Papers. Organisationerna i det civila samhället förutsätts vara delaktiga i hela processen – utformning, genomförande, uppföljning och utvärdering av strategierna. Sedan dess har det stått klart att människor med funktionsnedsättning och deras organisationer sällan, eller i mycket liten utsträckning, har beretts möjlighet att delta. För att råda bot på detta har Handicap International tillsammans med CBM, Christoffel-Blindenmission, tagit fram en digital handbok för att inkludera människor med funktionsnedsättning i arbetet med PRSP

Manual Making PRSP Inclusive