Handbok om barnkonventionen

UNICEF Sverige har på regeringens uppdrag tagit fram en handbok om FN:s konvention om barns rättigheter. Handboken är inriktad på svenska förhållanden och är ett verktyg för de som ska tillämpa barnkonventionen – politiker, beslutsfattare och tjänstemän på statliga myndigheter och kommuner, forskare, lärare med flera. Handboken syftar till att skapa samstämmighet om tolkningen av barnkonventionens bestämmelser och principer och vara till hjälp vid tillämpningen av konventionen så att barnens rättigheter stärks.Handboken är uppdelad utifrån barnkonventionens artiklar, med en del som beskriver FN:s barnrättskommittés synpunkter och tolkning av bestämmelserna och en del som beskriver svensk lagstiftning och rättsutveckling. Under vissa artiklar finns så kallade lärande exempel på hur barnkonventionen kan användas i det praktiska arbetet med frågor som rör barn. Efter varje artikel finns en checklista som kan användas för att kontrollera att olika aspekter av barnkonventionen vägs in vid genomförandet. Checklistorna har utarbetats fritt med utgångspunkt i Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. De två fakultativa (frivilliga) tilläggsprotokollen till barnkonventionen beskrivs i slutet av boken.Handboken går att beställa från UNICEF Sverige via e-post: unicef@unicef.se

Nedan kan du ladda ner boken som pdf-fil.