Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

 

 

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor – Kvinnokonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1979. Sverige var det första land som ratificerade konventionen. Konventionen trädde i kraft i september 1981 och hittills har 173 stater ratificerat den.

Kvinnokonventionen innehåller 30 artiklar som rör kvinnans rättigheter inom alla områden. Kvinnokommittén (CEDAW) övervakar hur staterna följer Kvinnokonventionen. De länder som ratificerat Kvinnokonventionen måste vart fjärde år rapportera till CEDAW om hur man lever upp till konventionens olika artiklar.

I sina ”General recommendation” beskriver kommittén mer i detalj vad de olika rättigheterna omfattar. I sin General recommendation no 18, Disabled women skriver kommittén att staterna ska belysa situationen för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Till konventionen finns ett tilläggsprotokoll som ger kvinnor som har utsatts för kränkningar av sina rättigheter i konventionen klagorätt till kvinnokommitten.

Konventionen på svenska (161 Kbyte)

Fakultativt Protokoll till kvinnokonventionen (89 Kbyte)

CEDAW-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 6:e och 7:e rapporten (januari 2008) 

 

Länk till FN:s övervakningskommitté för kvinnors rättigheter, CEDAW

länk till kvinnokommittens alla general recommenations

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Optional Protocol