Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) antogs av FN:s generalförsamling 1965 och trädde i kraft 1969. Konventionen ratificerades och trädde i kraft i Sverige år 1972. Sverige har även godkänt att Kommittén får behandla enskilda klagomål från Sverige.

• definitionen av diskriminering som varje åtskillnad, uteslutning, inskränkning eller förmån baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden
• att de ska avskaffa rasdiskriminering, förbjuda diskriminerande praxis och, där så är berättigat, tillse att vissa rasgrupper för utvecklas och åtnjuta skydd
• att de ska göra det straffbart att sprida idéer som är grundade på teorier om rasöverlägsenhet eller hat och att olagligförklara varje organisation som verkar för rasism

Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering granskar staternas efterlevnad av konventionen.
Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

FN:s övervakningskommitté för rasdiskriminering, CERD

 

Mr-nätverkets alternativrapport