Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (icesc) antogs av FN:s generalförsamling 1966. Konventionen ratificerades och trädde i kraft i Sverige 1976. Konventionen innehåller bland annat rätten till utbildning, arbete, sunda och trygga arbetsförhållanden, bästa uppnåeliga hälsa, skydd och bistånd till familjen, rätten för var och en att ha en tillfredsställande levnadsstandard, d.v.s. tillräckligt med mat och kläder och en lämplig bostad samt rätten att delta i kulturlivet.

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter granskar staternas efterlevnad av konventionen. Kommittén består av 18 experter och har tre stycken treveckorsmöten per år.

Ett tilläggsprotokoll som ger enskilda personer möjlighet att vända sig till kommittén med individuella klagomål antogs av generalförsamlingen i december 2008. Sverige har inte ställt sig bakom tilläggsprotokollet.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (pdf)

Sveriges regerings senaste rapport till CESK (pdf)

Svenska handikapprörelsens alternativrapport om FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter(pdf)

Länk till FN:s övervakningskommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, CESC

Om arbetet med ett tilläggsprotokoll