Funktionsnedsättning och funktionshinder

Funktionsnedsättning och funktionshinder är två olika saker. Tidigare användes de två orden som synonyma termer, men efter terminologiarbete och remissrundor har Socialstyrelsen kommit fram till att det rör sig om två olika begrepp.

  • Funktionsnedsättning definieras numera som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
  • Funktionshinder avser den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
  • Handikappbegreppet har utgått och finns inte längre med i Socialstyrelsens termbank.

En funktionsnedsättning finns alltså hos den enskilde individen. Funktionshinder uppkommer om det finns brister i miljön och inom olika samhällsområden, exempelvis brister i information, kommunikation och utbildning som hindrar människor med funktionsnedsättningar från att delta på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning.

På denna sida hittar du information om den handikappolitiska utvecklingen, länkar till organisationer för människor med funktionsnedsättning och rapporter som på olika sätt belyser mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

WHOs klassifikationer

Svensk funktionshinderspolitik

Svensk handikapphistoria

Svenska rapporter

Internationella rapporter

Statistik

Svenska organisationer för människor med funktionsnedsättning

Nordiska organisationer för människor med funktionsnedsättning

Europeiska organisationer för människor med funktionsnedsättning

Internationella organisationer för människor med funktionsnedsättning