Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Detta är FN:s senast antagna konvention om mänskliga rättigheter. Konventionen trädde i kraft den 3 maj 2008.

I juni 2015 har 159 stater undertecknat konventionen och 156 av dem ratificerat densamma. 92 stater har undertecknat tilläggsprotokollet och 86 har ratificerat det.

Den 3 november 2008 valdes den första övervakningsKommitténs medlemmar vid en konventionsstatskonferens. Kommittén ska övervaka efterlevnaden av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vid konventionsstatskonferensen som hölls i september 2010 valdes ytterligare 6 personer till Kommittén som ett resultat av att 80 stater ratificerat konventionen. Kommittén består nu av 18 medlemmar. Val tillKommittén sker vart annat år.

Sverige ratificerade konventionen och tilläggsprotokollet den 15 december 2008. Tilläggsprotokollet innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till övervakningskommittén

Kort om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vägen fram till konventionen

Svensk översättning av konventionen

Sveriges arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

UN Enable – Latest Developments

Länk till FN:s övervakningskommitté för CRPD

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Enskilt klagomål mot Sverige

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities