Nordiska organisationer för människor med funktionsnedsättning

På denna sida finns en lista över nordiska handikapporganisationer. Känner du till någon organisation som inte finns med på denna lista, var vänlig kontakta web-admin så att listan kan bli komplett. admin@iuris.se

Nordens välfärdscenter (NVC) www.nordicwelfare.org Nordens Välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn, men har även en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet.

Sverige
Handikappförbunden www.handikappforbunden.se Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla

Lika Unika www.likaunika.se Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse.
Nätverket Unga För Tillgänglighet http://enstarktrost.se/nuft/
NUFT är ett nätverk för ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Idag fungerar NUFT bland annat som en arena för informationsspridning och som en intressepolitisk påverkansaktör.

Finland
Handikapporganisationernas Samarbetsråd www.health.fi/kuulonhuoltoliitto

Danmark
De samvirkende invalideorganisationer (DSI)
www.handicap.dk

Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
www.ffo.no

Island
Örykjabandalag Islands (ÖBI)
www.obi.is