Diskriminering

De mänskliga rättigheterna ska tillerkännas alla människor utan åtskillnad av något slag. I Sverige finns många aktörer som på olika sätt arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra. Den som känner sig orättvist behandlad eller kränkt på grund av sin funktionsnedsättning kan vända sig till Handikappombudsmannen, HO, som då undersöker vad som har hänt.

HO är en myndighet som på olika sätt arbetar för att förhindra att personer med funktionsnedsättning diskrimineras. Vissa frågor kan HO driva till domstol. Det gäller diskriminering inom arbetslivet, inom skolan och när man köper varor, tjänster och bostäder.
Läs mer om diskriminering på HO:s webbplats