FN har antagit två tolkningskommentarer om inkluderad utbildning och rättigheter för kvinnor med funktionsnedsättning

FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nyligen holt sitt 16de möte. Under det mötet antog kommittén två nya tolkningskommentarer. I dessa kommentarer beskriver kommittén hur artikel 6 om kvinnor med funktionsnedsättning och artikel 24 om inkluderande utbildning ska tolkas och implementeras i praktiken. Kommentarerna finns ännu inte översatta till svenska.

General Comment no 3 on women and girls with disabilities (Art 6)

General Comment no 4 on the right to inclusive education

 

Kommittén antog även rekommendationer för:

Uruguay, Etiopien, Bolivia, United Arab Emirates, Guatemala, Colombia och Italien.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Förslag om hur barnkonventionen kan bli svensk lag

Barnrättighetsutredningen har tittat på hur barnkonventionen kan göras till svensk lag men också på om svenska lagar som rör barn stämmer överens med barnkonventionen.

Att göra barnkonventionen till svensk lag innebär att tjänstemän och beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag eftersom konventionen blir gällande som lag och ensam kan läggas till grund för myndigheters beslut i mål och ärenden.

Utredningen har också kartlagt hur socialnämndernas beslut och insatser om stöd och service har påverkat barn med funktionsnedsättning och konstaterar att det finns ett behov av att tydligare koppla barnkonventionen till lagen om stöd och service , LSS.

Barnrättighetsutredningen föreslår även ett kunskapslyft i hur man använder sig av barnkonventionen i konkreta situationer. Kunskapslyftet riktar sig mot relevanta yrkesgrupper såsom domare, polis och lärare men även mot förtroendevalda. Dessa ska under en treårsperiod få verktyg för att kunna fatta bra beslut för barn.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Här kan du ladda ner utredningen:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Webinar om förslag till tolkningskommentar om inkluderande skola

Inclusive International arrangerar ett webinar om den tolkningskommentar om innebörden av inkluderande skola som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har föreslagit. Kommentaren beskriver vad som förstås med inkluderande skola och om vad staterna behöver göra för att kunna leva upp till konventionens krav.

Webinariet hålls på engelska, den 8 december. Du kan registrera dig här:

Register now!

 

Förslaget kan laddas ner här:

Draft General comment on the right to inclusive education (Article 24)

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

EU har lagt förslag på direktiv om tillgänglighet

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om en europeisk tillgänglighetslag, i form av ett direktiv, med krav på att vissa produkter och tjänster i EU ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. De produkter och tjänster som omfattas av förslaget är bland annat bankomater och banktjänster, datorer, telefoner och tv-apparater, telefoni- och tv-tjänster, transporter, e-böcker och e-handel.

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande på svenska

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

FN:s Barnrättskommitté vill ha synpunkter på kommentar om finansiering och resursfördelning för barns rättigheter

FN:s övervakningskommitté för staternas efterlevnad av Barnkonventionen ska utarbeta en kommentar om artikel 4 i konventionen. Fokus för kommentaren ska vara offentlig finansiering och resursfördelning för genomförande av barns rättigheter. Kommittén välkomnar nu synpunkter på sitt förslag.
Synpunkter måste vara inne senast 1 december 2015.
Du hittar förslaget och mer information här

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

EU får skarp kritik av FN för sin funktionshinderspolitik

FN:s övervakningskommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har granskat hur EU lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. EU får kritik på en mängd områden. Redan om ett år ska EU återkomma med hur unionen arbetat med:
• Att säkerställa oberoende övervakning och uppföljning av konventionens genomförande.
• Antagandet av, den sedan länge påbörjade, ”The European Accessibility Act”.
• En lista där EU konkretiserar omfattningen av sitt ansvar för konventionens genomförande.

Find the UN’s concluding observations to the EU on the UN’s website

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

EU ska förhöras om arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den 27 och 28 september ska EU förhöras av FN:s övervakningskommitté för personer med funktionsnedsättning. Förhören kan följas via:
www.treatybodywebcast.org.

efter förhöret kommer FN:s övervakningskommitté lämna synpunkter och rekommendationer på hur EU ska fortsätta arbeta med rättigheter för personer med funktionsnedsättning. EU har därefter fyra år på sig att arbeta med rekommendationerna. Hur situationen utvecklats och arbetet fortskridit ska EU sedan redovisa i nästa rapport.

Här kan du ladda ner Eus rapport, EDFs alternativrapport och annat underlag

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

FN vill ha synpunkter på rättigheter vid nöd- och risksituationer

FN:s Högkommissariat för mänskliga rättigheter välkomnar synpunkter på hur artikel 11 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska tolkas. Kommentaren blir viktig för hur staterna ska tolka artikeln och säkerställa att människor med olika funktionsnedsättningar får hjälp och skydd i samband med humanitära nöd- och risksituationer.

Högkommissariatet har ställt samman olika frågor som vägleder och underlättar för er att lämna synpunkter.
Synpunkter måste vara inne senast den 15 juli och ska skickas till registry@ohchr.org

 

FN:s högkommissariat önskar få svar på föjande frågor: 

  1. Does your country have laws, programmes or action plans dedicated to the protection of persons with disabilities on situations of risk and humanitarian emergencies? For example through, but not limited to, the following provisions:

 

(a) Ensuring inclusion of persons with disabilities within the wider humanitarian and risk reduction response system.

(b) Promoting good practices, such as, community case management systems; effective delivering of specialised disability services for example, health and rehabilitation; training staff to recognize protection risks.

 

  1. Does your country provide for participation of persons with disabilities in the design implementation and management of disaster risk reduction, humanitarian response and risk management in its laws, policies and strategies regarding, for example through the following actions:

 

(a) Engaging with persons with disabilities, in decision-making processes regarding preparedness and responsiveness, disaster-management actions plans, the creation of risk assessments tools, production of disaster-related information, among other related issues;

(b) Ensuring that persons with disabilities and their representative organisations are represented at national and regional mechanisms on sustainable development, climate change and disaster risk reduction agendas as well as in schemes for the protection of civilians;

(c) Ensuring that management bodies at camps and temporary shelter include persons with disabilities, to ensure that the delivery of programmes and protection offered are adequately meeting their needs;

(d) Ensuring the availability of appropriate and accessible forms of communication including different languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and communication technology.

 

  1. Does your country have programmes or action plans that ensure a human rights-based approach to the inclusion of persons with disabilities as a target group in situations of risk and humanitarian emergencies, on an equal basis with others? For example including, without limiting to, the following actions:

 

(a) Integration of CRPD awareness and capacity-building training for policy makers, practitioners and community-based workers involved;

(b) Dissemination of guidelines and frameworks that address an approach that is inclusive of persons with disabilities on risk management and humanitarian responses;

(c) Creation of context and program-specific action plan for the inclusion of persons with disabilities.

 

  1. Does your country have laws, policies and strategies for risk reduction, preparedness and responsiveness, and humanitarian emergencies that put in place an independent monitoring and accountability mechanism? Please briefly describe the functions of the mechanism regarding persons with disabilities.

 

  1. Does your country disaggregate data on persons with disabilities, including gender, age and impairment disaggregation, when facing situations of risk and humanitarian emergencies?

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Zero-projektet vill ha tips på framgångsrika metoder för inkluderande utbildning

Syftet med Zero-projektet är att hitta nya praktiska vägar för att FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska genomföras. Varje år välkomnar projektet in framgångsrika exempel på hur någon av rättigheterna i konventionen implementerats. De exempel som nått framgång och som överensstämmer med konventionens intention publiceras i en årlig rapport som kan ge ny inspiration till hur länder kan arbeta. I år vill projektet ha in förslag som rör inkluderande skola och utbildning.

Nomineringarna måste vara inskickade senast 10 juli.

Du hittar mer information och anmälningsformulär här:

http://zeroproject.org/downloads/.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail